به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، فاطمه برهمن مدیر کل بیمه های اشخاص با اعلام این خبر افزود : تمامی اعضای خانواده شامل سرپرست، همسر، فرزندان، پدر ومادر سرپرست و پدر و مادر همسر می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند، این بیمه نامه، بدون محدودیت سنی و با  مدت یک ماهه، از ساعت 24 روز 20 اسفند 1400 شروع و تا ساعت 24 روز ‌‌20 فروردین1401خواهد بود.

وی در ادامه تاکید کرد:  وقوع حوادث در زندگی روزمره، امری اجتناب ناپذیر است و همه ما هر روز با خطرات زیادی مواجه هستیم که با رفتن به سفر، ممکن است این خطرات تشدید شوند. در همین راستا  وبا هدف افزایش آرامش خانواده ها و اشاعه فرهنگ بیمه، بیمه نامه حوادث نوروزی خانواده، در چهار طرح به شرح زیر با پوشش های  فوت ، نقص عضو دایم کلی و جزیی ناشی از حادثه برای هر نفر از اعضای خانواده و هزینه های پزشکی ناشی از حادثه برای کل اعضای خانواده ارائه شده و هر یک از بیمه گذاران می توانند یکی از  این طرح ها را  به دلخواه برای  پوشش بیمه ای خود و اعضای خانواده خویش انتخاب نمایند.

پوشش بیمه ای

بیمه نامه

مبلغ تعهدات بیمه نامه ( بر حسب ریال  )                       

طرح اول

طرح دوم

طرح سوم

طرح چهارم

فوت بر اثر حادثه

برای هر نفر بیمه شده

000‌/000‌/250

000‌/000‌/500

000‌/000‌/750

000‌/000‌/000‌/1

نقص عضو و ازکارافتادگی دایم کلی و جزیی ناشی از حادثه

برای هر نفر بیمه شده

000‌/000‌/250

000‌/000‌/500

000‌/000‌/750

000‌/000‌/000‌/1

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

برای کل خانواده

000‌/000‌/25

000‌/000‌/50

000‌/000‌/75

000‌/000‌/100

 

مبلغ حق بیمه هر نفر بیمه شده براساس هر یک از طرح های ارایه شده، به شرح زیر می باشند:

شماره طرح

طرح اول

طرح دوم

طرح سوم

طرح چهارم

مبلغ حق بیمه هر نفر بیمه شده (ریال )

000‌/50

000‌/100

000‌/150

000‌/200