به گزارش اکونا پرس،

مجید قلی پور، مدیرعامل شرکت بیمه آرمان: باتوجه به کامل نشدن مدارک مربوط به افزایش سرمایه از مبلغ ۲۵۰ میلیارد به ۶۰۰ میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران درمهلت مقرر درخواست افزایش سرمایه شرکت، از دستور کارآن سازمان خارج شده است.