به گزارش اکونا پرس،

بدین ترتیب، پایان واگذاری چک‌های عادی تا ساعت 10:15 و پایان تعیین وضعیت آن‌ها، ساعت 13:30 خواهد بود. 

برای چک‌های رمزدار نیز پایان واگذاری ساعت 11:15 و پایان تعیین وضعیت آن‌ها ساعت 13:00 اعلام شده است.