به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این جلسه فرهاد معقول ضمن تاکید بر نقش کلیدی و استراتژیک منابع انسانی در جاری سازی استراتژی ها و تحقق اهداف بانک، بر لزوم برگزاری جلسات مستمر در این حوزه اشاره کرد.
در ادامه، محمد شیریجیان نیز با اشاره بر اهمیت منابع انسانی به عنوان بزرگترین سرمایه بانک، پیاده سازی دقیق و منظم پروژه های این حوزه را خواستار شد.
در پایان این نشست که روسا، معاونان و کارشناسان ادارات کل سرمایه انسانی، آموزش، رفاه و درمان، سازمان و روش ها و توسعه سیستم ها با دبیری اداره کل تحقیقات و مدیریت استراتژیک حضور داشتند، مدیران پروژه ها به تشریح وضعیت پیشبرد راهکارها و چالش های اجرایی آنها پرداختند.
بهبود فرآیند ارتقاء و انتصاب، بازطراحی شرایط احراز و شایستگی های شغلی، مدیریت استعداد و جانشین پروری، بازطراحی دوره های آموزشی، مدیریت دانش و ساماندهی امکانات رفاهی و ورزشی از جمله موارد بررسی شده در این جلسه بود.