به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت آمار و اطلاعات، در پایان معاملات هفته منتهی به 10 مهرماه 98،  شاخص کل با 20243 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 326117 واحد رسید.

شاخص کل هم وزن با 4857 واحد افزایش معادل  31/5 درصد  به رقم 96408  واحد را به نمایش گذاشت.

شاخص بازار اول با 8194 واحد افزایش به رقم 236859 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 25223 واحد افزایش  عدد 663874 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 58 / 3  درصد افزایش و شاخص بازار دوم با  95 / 3 درصد افزایش  نسبت به هفته قبل همراه شدند.

در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 140759   میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 69/31 درصد افزایش یافت.

در ضمن تعداد 35053 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 2 میلیون و 937 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 3/38 درصد و 7/27 درصد افزایش  را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند.

این درحالی است که  تعداد 975  میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 10026  میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 7 درصد و 3 درصد کاهش  نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 2 میلیون و 2 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 2156 میلیارد ریال معامله شد.