به گزارش اکونا پرس،

در آغاز جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/11, 98/08/12, 98/08/13 و بارپیک هفتگی،میان باری هفتگی، کم باری هفتگی و بارپایه هفتگی 98/09/09 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/07/17 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغازگردید.

شایان ذکر است نظر به اتمام سال دوم بازارگردانی گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق پروژه آرمان پرند مپنا در نماد پرند در تاریخ 16/07/98، بازارگردان با هماهنگی با شرکت مپنا به عنوان موسس صندوق و مدیر صندوق مذکور، به مدت سه روز کاری در تاریخ‌های 14/07/98، 15/07/98 و 16/07/98  (هر روز به میزان حداقل   کل واحدهای پذیره‌نویسی شده در مرحله اول) نسبت به ارائه سفارش خرید با قیمت 225/1 قیمت در پایان سال اول دوره پذیره‌نویسی (معادل4716 ریال) اقدام خواهد نمود. لذا متقاضیان می‌توانند در صورت تمایل به فروش، طی سه روز فوق‌الذکر اقدام به ارسال سفارش فروش با قیمت 4716 ریال در نماد مذکور نمایند.