به گزارش اکونا پرس،

همچنین، در تابلوی قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یکسال و بیشتر در نماد "سنفت992"، تعداد 175،313 قرارداد به ارزش بیش از1،289 میلیارد و  251 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت.

خاطر نشان می‌گردد در آغاز جلسه معاملاتی امروز، در بازار عمده فروشی نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/08/14گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 98/07/18پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن ها آغاز گردید.