به گزارش اکونا پرس،

خاطر نشان می‌گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/08/10 و 99/08/11 و 99/08/12 و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی و کم باری هفتگی 99/09/08 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه  99/07/16 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن‌ها آغاز گردید.