به گزارش اکونا پرس،

خاطر نشان می گردد در بازار عمده فروشی برق نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/12/06 گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 99/11/10 پایان جلسه معاملاتی امروز متوقف شده و فرآیند تحویل آن‌ها آغازگردید.