یکی از مسایلی که سبب انحطاط و جلوگیری از پیشرفت یک جامعه می‌شود خودباختگی فرهنگی و تقلید از سبک زندگی غربی است. یکی از مسایلی که امروزه متاسفانه در جامعه ما در برخی قشرها رایج شده و به عنوان سمبل متمدن بودن معرفی می‌شود، نگهداری انواع سگ در محیط آپارتمان و زندگی افراد است. این امر علاوه بر آن که از نظر شرعی اشکالاتی بر آن وارد است، از نظر پزشکی نیز سبب انتقال بیماری‌های فراوانی به افراد نگهدارنده سگ‌ها می‌شود.

موضوع سگدوستی و اینکه فرد به قدری با یک سگ انس بگیرد که از فرزند و همسر خود فاصله بگیرد از دیگر نتایج زیانبار ترویج این فرهنگ غلط که برخاسته از سبک و شیوه زندگی غربی است می‌باشد؛ چنانکه این تحقق مورد را به وضوح در غرب شاهد هستیم.

فرهنگ سگ بازی و نگهداری سگ در منزل از غرب به برخی نقاط جهان اشاعه یافته است.