آنطور که در گزارش‌ها آمده، پدربزرگ و مادربزرگ این کودک از وی خواسته بودند تا اتاق خود را مرتب کند چرا که نوه آن‌ها در طول روز لجبازی می‌کرده و این کار به عنوان تنبیه برای کودک در نظر گرفته شده بود.
پدربزرگ خانواده در حال تماشای تلویزیون بوده که با شنیدن شلیک گلوله از جای خود پریده و برای نجات همسرش به سمت کودک می‌دود، اما زمانی به آنجا می‌رسد که دیگر دیر شده بود، چرا که کودک گلوله دوم را به سمت خود شلیک کرده بود.