به گزارش اکونا پرس،

این پیرمرد که اهل پیشاور پاکستان است مامی نام دارد و در محوطه یک خانه از شیرها مراقبت می کند.

صمیمیت و نزدیکی این پیرمرد به شیرها بیش از اندازه است. او با شیرها بازی می کند و آنها را در آغوش می گیرد. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی کار او را خطرناک عنوان کرده اند که ممکن است به قیمت از دست دادن جان وی ختم شود.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

منبع:فرارو