بدترین لباس‌های مراسم اسکار ۲۰۱۹

کِیسی ماسگریوز

بدترین لباس‌های مراسم اسکار ۲۰۱۹

لیسا بونت

بدترین لباس‌های مراسم اسکار ۲۰۱۹

سرینا ویلیامز

بدترین لباس‌های مراسم اسکار ۲۰۱۹

آکوافینا

بدترین لباس‌های مراسم اسکار ۲۰۱۹

زویی دشانل

بدترین لباس‌های مراسم اسکار ۲۰۱۹

فارل ویلیامز و همسرش هلن

بدترین لباس‌های مراسم اسکار ۲۰۱۹

اولیویا کلمن

بدترین لباس‌های مراسم اسکار ۲۰۱۹

ریچل وایس

بدترین لباس‌های مراسم اسکار ۲۰۱۹

سارا پلسون

بدترین لباس‌های مراسم اسکار ۲۰۱۹

بیلی پورتر