به گزارش اکونا پرس،

خانم فرانسیسکا گیفی سوار یکی از ماشین های ویژه جمع آوری زباله شد و با جمع کردن زباله ها از جلوی خانه های مردم، آنها را شگفت زده کرد.

روز جهانی زن، هر سال هشتم مارس گرامی داشته می شود و نشانه ای از احترام عمومی، تقدیر و ابراز عشق به زنانی است که دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشته اند.

کلارا زتکین، بنیانگذار روز هشت مارس و یکی از رهبران برجسته جنبش کارگری آلمان بود.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

 

 

(تصاویر)

(تصاویر)

 

(تصاویر)

 

(تصاویر)

(تصاویر)

 

 

(تصاویر)

 

 

(تصاویر)

 

منبع: فرارو