اهدای مرغ زنده با رنگ تیم به بهترین بازیکن
اهدای یک عدد سیمکارت با 5 گیگ اینترنت رایگان
اهدای صندل به بهترین بازیکن