اولین تصویر از نوید محمدزاده و دیگر عوامل «متری شیش‌ونیم» در ونیز