به گزارش اکونا پرس،

رانیا عبدالله در جریان بازدید از این مدرسه ابتدایی از وضعیت آموزشی و بهداشتی مدرسه و دانش آموزان آگاه شد.

فعالیت هایی مانند معاینات پزشکی رایگان در مدارس، بهداشت دهان و دندان، آب آشامیدنی، مواد غذایی مصرفی و ورزش از نکاتی بود که ملکه اردن در این مدرسه آنان را بررسی کرد.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)