هستی مهدوی فر در اینستاگرامش نوشت:تهش فقط چند لحظه بشین و از دور به همه چى نگاه کن. خیلى بى ارزشه،نه!؟