دورهمی بازیگران در یک رستوران اعیانی در شمال تهران/عکس