افتضاحی عجیب در محصول شرکت تلاونگ/ مگس در تخم مرغ!