(ویدئو و عکس) نانسی پلوسی متن سخنرانی ترامپ را پاره کرد!

 

 

(ویدئو و عکس) نانسی پلوسی متن سخنرانی ترامپ را پاره کرد!

(ویدئو و عکس) نانسی پلوسی متن سخنرانی ترامپ را پاره کرد!