ویدئویی که به تازگی منتشر شده است لحظه‌ای را که یک مکانیک به صورت تصادفی به خود آسیب می‌زند نشان می‌دهد. " جرالد بوت " پس از اطمینان حاصل کردن از خسارت به یک خودرو با زدن لگد به چرخ دستی خرید قصد خالی کردن عصبانیتش را داشت که به خود او آسیب وارد شد.  

ویدئویی که توسط دوربین مدار بسته تهیه شده است چگونگی وقوع این حادثه را نشان می‌دهد. در ابتدای ویدئو یک چرخی دستی از داخل خیابان به محوطه پارکینگ تعمیرگاه سقوط کرده و به خودروی قرمزرنگی که در آنجا پارک بود آسیب می‌زند. لحظاتی بعد جرالد که متوجه این حادثه شده به سمت خودرو حرکت می‌کند تا از وارد نشدن خسارت به خودروی پارک شده مطمئن شود. در حالی که او مشغول چک کردن بدنه خودرو است متوجه می‌شود که برخورد چرخ دستی به ماشین موجب آسیب به رنگ خودرو شده است.

در این لحظه جرالد که بسیار عصبانی نیست لگدی به چرخ دستیوارد می‌کند که موجب آسیب به خود او می‌شود. پس از ضربه جرالد به چرخ دستی، قسمت فوقانی آن به هوا بلند شده و با شدتی زیاد به سر خود او برخورد می‌کند. این ویدئو نشان می‌دهد در حالی که این مرد جوان از شدت درد سر خود را گرفته محوطه پارکینگ را ترک می‌کند.