(عکس) تصاویر کمتر دیده شده از رهبر انقلاب با پوشش نظامی

(عکس) تصاویر کمتر دیده شده از رهبر انقلاب با پوشش نظامی