فریدیا روهاس که یک پرستار بازنشسته است مقوا‌ها را از داروخانه محله خود تهیه کرده است. او بخشی که روی سرش قرار می‌گیرد را به شکل سقف خانه درآورده است. بر روی مقوا نیز نوشته: من در خانه هستم شما چه می‌کنید؟ کوبا در خانه بمان.