مژده لواسانی با انتشار این عکس نوشت: جهانِ فاسدِ مردم را

بریز دور و در این دوری

به عطر نافه ی خود خو کن

کمین بگیر جهانت را

سپس شکارچیانت را

به تیر معجزه آهو کن...

#حسین_صفا

تکمله:

سالها پیش

یک پاییزِ بی پایان/برلین