پدر هندی که ۵ دختر داشت شکم همسر خود را شکافت تا ببیند که آیا پسر است یا خیر! +عکس