تقلیل ساعت :

برای تقلیل ساعت همکار گرامی باید یا دارای ۲۰ سال سنوات تجربی باشد وبا ۵۰ سال سن داشته باشد

لذا سنوات زیر سنوات تجربی محسوب نمی شود :

۱٫سنوات سایر موسسات

۲٫سنوات خدمت سربازی

۳٫ سنوات تحصیل در دانشگاه

۴٫مرخصی بدون حقوق

۵٫ مرخصی استعلاجی بیشتر از ۴ ماه

۶٫ فاصله خدمتی

۷٫ سنوات مامور به تحصیل

۸٫ ابلاغ درپست انبارداری -مدیردروس -متصدی آزمایشگاه – دفترداری. تجربه آموزشی نبوده وبرای تقلیل ساعت محاسبه نمی گردد