محاسبه حق شاغل در احکام کارگزینی  فرهنگیان

طریقه ی محاسبه حق شاغل

برای مدرک فوق دیپلم

امتیاز مدرک ۱۴۰۰ امتیاز

تجربه مدرک ۳۰۰ امتیاز

سنوات هر سال ۲۰ امتیاز

سنوات تجربی هرسال ۱۲ امتیاز

ضمن خدمت هر ساعت نیم امتیاز

طریقه ی محاسبه حق شاغل

برای مدرک لیسانس

امتیاز مدرک ۱۷۰۰ امتیاز

تجربه مدرک ۴۰۰ امتیاز

سنوات هر سال ۲۵ امتیاز

سنوات تجربی هرسال ۱۴ امتیاز

ضمن خدمت هر ساعت نیم امتیاز

طریقه ی محاسبه حق شاغل

برای مدرک فوق لیسانس و دکتری حرفه ای

نباشند

امتیاز مدرک ۲۰۰۰ امتیاز

تجربه مدرک ۶۰۰ امتیاز

سنوات هر سال ۳۰ امتیاز

سنوات تجربی هرسال ۱۶ امتیاز

ضمن خدمت هر ساعت نیم امتیاز

مدرک دکتری تخصصی

امتیاز مدرک ۲۳۰۰

تجربه مدرک ۸۰۰

سنوات هرسال ۳۵

سنوات تجربی هرسال ۱۸ امتیاز

ضمن خدمت هر ساعت نیم امتیاز حداکثر ۵۰۰ امتیاز

توجه مدیریت یا معاونت هر سال ۵۲/۵ امتیاز

تذکر ۱: حداکثر امتیاز ضمن خدمت ۵۰۰ امتیاز و حداکثر امتیاز مدیریت ۵۲۵ امتیاز است

تذکر ۲: حق شاغل از ۷۵ درصد حق شغل بیشتر نمیشود

تذکر ۳: در هرسال حداکثر ۲۵۰ ساعت ضمن خدمت در حکم قابل احتساب است

و در کل حداکثر ۱۰۰۰ ساعت

توجه : تجربه مدرک به محض اعمال مدرک برای فرد اعمال میشود