محققان مکانیزم جدیدی را شناسایی کرده اند که در آن بیماری پریودنتال ممکن است باعث سندرم متابولیک شود. 

محققان میکروبیوم دهانی انسان را بررسی کرده و تنوع فوق العاده ای را در زیر جمعیت های باکتریایی که در مناطق خاصی از دهان زندگی می کنند ، کشف کردند.

در بسیاری از موارد ، تیم توانست تعداد انگشت شماری از ژن ها را شناسایی کند که ممکن است ویژگی زیستگاهی یک گروه باکتری خاص را توضیح دهد.

ترجمه شده توسط کلینیک دندانپزشکی ماهان . مدیر روابط عمومی/ دکتر کسری شیروانی