به گزارش اکونا پرس،

به نقل از مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، "سید جواد رضوی" گفت: در راستای تکالیف مبنی بر ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی و تاکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر پایدار ماندن فعالیت های مرتبط با پایگاه ملی رفاه ایرانیان و بروز رسانی ها در ساختار رسمی وزارتخانه و در انطباق با بند م ماده 16 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با پیشنهاد مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری و تایید امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور، "دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان" ذیل معاونت رفاه اجتماعی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه دفتر بیمه سلامت به دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان تغییر عنوان داده است اظهار داشت: "گروه راهبری پایگاه اطلاعات رفاه اجتماعی"، "گروه تحلیل توصیفی و اطلاعات رفاه اجتماعی"، " گروه مدیریت اطلاعات و حاکمیت داده رفاه اجتماعی" و " گروه استحقاق سنجی و آزمون وسع" در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور‌، گروه های زیر مجموعه این دفتر هستند.

وی افزود: تقویت پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان ، تشریک مساعی با دستگاه‌های ذیربط برای تبادل اطلاعات آنلاین برای ارتقاء کمی و کیفی پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان، انسجام، یکپارچگی و تسهیل در خدمات رسانی به متقاضیان در راستای پنجره واحد خدمات، ارزیابی خدمات رفاهی با استفاده از پایگاه ملی اطلاعات با ایرانیان از مهمترین وظایف دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان است.