به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و دوازدهمین جلسه شورا بررسی پلاک های ثبتی از حیث تشخیص باغ یا باغ نبودن در دستور صحن قرار گرفت.

در بررسی این پلاک های ثبتی ، پلاک ثبتی42979.18 مورد بررسی قرار گرفت. 

محمد سالاری در تشریح مشخصات این پلاک ثبتی گفت: مساحت این ملک  1075 متر مربع است واقع در خیابانی در میدان هروی است. در سال 1337 این قطعه زمین به صورت مسکونی و در پهنه آر 122 واقع شده ولی در سال 66 بر اساس گزارشات واصله و اینکه این ملک دارای 40 اصله درخت مثمر با بن محیط 8 تا 40 سانت و 57 درخت با  محیط بن 70 تا 90 و تعدادی نهال بوده که مجموعا 131 اصله  درخت و نهال شده کمیسیون ماده 7 این ملک را باغ اعلام می کند. در سال  67 رای بدوی باغ بودن تایید می شود و در سال 85  اعضای کمیسیون ماده 7 مجددا اعلام کردند که این ملک باغ نیست.  با این حال در سال  97 کمیسیون ماده 7 در بررسی مجدد اعلام می کند این ملک باغ است با تعداد 22 اصله درخت سبز  که البته حد نصاب 43 اصله بوده است.

سالاری در ادامه افزود: این در حالی است که در سال 65 کمیسیون ماده 12 این ملک را بایر اعلام کرده بود و در نظریه های بعدی غیر از سال 66 هیچگاه  به 131 اصله درخت  ارجاع داده نشده است.

سالاری گفت: این پرونده یکبار در شورا مطرح شده به دلیل همین موضوع  گزارش که در سال  66 گفته 131 اصله درخت و نهال در هیچ گزارش دیگر و عکس هوایی وجود ندارد و هیچ جا قید سابقه نبوده است.

وی ادامه داد: با این حال کارشناسان کمیسیون شهرسازی مجدد این ملک را بررسی کردند و مشخص شده این گزارش خلاف بوده است و با توجه به نظر کمیسیون ماده 12 در سال 65 نظر کمیسیون نیز مبنی بر باغ نبودن است.

سالاری ادامه داد: توجه اعضا را به این نکته جلب می کنم که در سال 65 کمیسیون ماده 12 ملک را بایر اعلام می کند و این در حالی است که در سال 66 گزارش می شود ملک دارای درختانی با بن محیط 70 تا 90 است لذا در فاصله گزارش کمیسیون ماده 12 در سال 65 و کمیسیون ماده 7 در سال 66 که 10 ماه است وجود درختان با این محیط بن امکان پذیر نیست.  این در حالی است که در بررسی کمیسیون های ماده 7 در سال 85 و 97 که یکبار باغ اعلام نشده و یکبار باغ اعلام شده هر دو بر وجود 22 اصله درخت تاکید می کند نه 131 اصله .

لذا رای کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن است.

در ادامه سید حسن رسولی گفت: کمیسیون ماده 7 در سال 66 ملک را باغ شناخته و در صفحه 11 گزارش آقای سالاری مالک یکبار به رای کمیسیون ماده 7 شکایت کرده و شعبه مربوطه دیوان رد دادخواست مالک داده است. این در حالی است که به نظر می رسد مالک تلاش مجدانه ای داشته تا نهال ها را خشک کند. مضاف بر اینکه در رای کمیسیون ماده 7 در سال 66 قید شده 131 اصله درخت وجود دارد.

در ادامه محمد سالاری مجدد گفت: اگر از 131 اصله درخت حتی  50 اصله هم باشد می توان به آن استناد کرد ولی همانطور که اشاره کردم در دو رای کمیسیون ماده 7  در سال 85 و 97 به 22 اصله درخت استناد می کنند.

در ادامه زهرا صدر اعظم نوری نیز گفت: ما نامه ای داریم در سوابق این ملک که مربوط سال 67   است در آنجا قید شده است که  مدیر عامل وقت سازمان پارک ها عطف کرده نامه ای به سال 66 که با توجه به گزارش کارشناسان، ملک تعداد 97 اصله مثمر و 34 اصله درخت خشک دارد و کمیسیون ماده 7 باغ تشخیص داده لذا وقتی نامه ای مرجع داریم به عنوان مستندات باید به آن استناد کنیم.

محمد سالاری گفت : چرا کمیسیون ماده 7 به همین نامه اشاره نکرده است.

در ادامه سید ابراهیم امینی گفت: ببینید بایر در نقطه مقابل دایر است یعنی وقتی ملکی بایر اعلام می شود یعنی  هیچ آبادانی و غرس اشجار و احداث بنا در آن نیست.

در ادامه سید حسن رسولی گفت: آیا این ملک به لحاظ هویتی ملکی توسط زمین شهری واگذار شده به مالک ؟

وی ادامه داد: کمیسیون ماده 12 نمی توانسته زمینی را که داخل محدوده  بوده و مسکونی هم بوده بایر اعلام کند. یعنی اراضی ممات داخل محدوده شهربر اساس قانون زمین شهری نمی توانسته بایر اعلام شود مضاف بر اینکه این ملک در سال 1337 سند مسکونی داشه است.پس بایر نبوده است.

رسلولی گفت: زمین بایر داخل محدوده شهر نمی توانسته مالک داشته باشد.

در نهایت این پلاکک ثبتی به رای گذاشته شد و نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن مورد موافقت اعضای شورا قرار نگرفت و ملک باغ اعلام شد.

در این جلسه همچنین پرونده پلاک ثبتی دیگری به مساحت 1471 متر مربع  واقع در امامزاده قاسم منطقه یک سال که در سال  85 قطعه مزروعی مشجر در زیر پهنه جی 111 به عنوان پارک های عمومی مطرح بوده مورد بررسی قرار گرفت.

سالاری در خصوص این پلاک ثبتی گفت: در سال 99 کمیسیون ماده 7 اعلام می کند این ملک شرایط احراز باغ را دارد با حد نصاب درختان 59 اصله ، در بررسی کمیسیون مشخص شد این ملک  حد نصاب درختان را دارد و  116 اصله در آن وجود دارد و با توجه به اینکه در سند نیز قید شده  مشجر لذا باغ است.

این نظر کیمسیون به رای گذاشته شد که اعضا با آن موافقت کردند.