به گزارش اکونا پرس،

به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین‎الملل شورای اسلامی شهر تهران، در نهمین جلسه شورای ششم، انتـخاب یک نفـر از اعـضای شـورای اسلامی شهر تـهران جهـت عضـویت در هـیأت حـل اختـلاف موضـوع ماده سی و هشتم (38) آئین‎نامه معاملات شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت.

محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش خود را در این خصوص ارائه کرد و گفت: در جلسه گذشته کمیسیون برنامه و بودجه به اتفاق آرا، آقای احمد صادقی بعنوان نماینده شورا در هـیأت حـل اختـلاف موضـوع ماده سی و هشتم (38) آئین‎نامه معاملات شهرداری تهران انتخاب شد.

نظر کمیسیون برنامه و بودجه به رای گذاشته شد و با 17 رای موافق به تصویب رسید و احمد صادقی بعنوان نماینده شورا در هـیأت حـل اختـلاف موضـوع ماده سی و هشتم (38) آئین‎نامه معاملات شهرداری تهران انتخاب شد.