• معاون رییس جمهور:

    معاون اقتصادی رییس جمهور خبر داد که سه عامل اصلی حادثه تروریستی ایذه، دیروز پنجشنبه در حال فرار به خارج از کشور در مرز باکو دستگیر شدند و اکنون در حال بازگشت…