به گزارش اکونا پرس،

ما امروز در شهر تهران چهار مجموعه بزرگ مقیاس شامل یک آزادراه، دو بزرگراه و چهار کیلومتر مسیر کنار بزرگراه ها را دنبال می کنیم؛ آزادراه شهید شوشتری بیش از ۱۶ کیلومتر است که قطعه اولش ۹.۲ کیلومتر بوده و در حال ساخت است که امیدواریم امسال به بهره برداری برسد.
دیگر پروژه ای که در خصوص کارکردهای طراحی شده برای شهر قرار دارد اصلاح ۹۸تقاطع است که ۷۳۰ کیلومتر راه مردم را نزدیک می کند و حدود یک میلیون لیتر مصرف بنزین را کاهش می دهد و کاهش آلودگی هوا و ارائه خدمت بیشتر به مردم را به دنبال دارد.