به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ ، محمد هادی علی احمدی، شهردار منطقه :گفت با توجه به بازدیدهای به عمل آمده از سطح منطقه، ۸۰ مورد از موارد سد معبر که موجب نازیبایی منظر شهری ایجاد مزاحمت و تضییع حقوق شهروندان شده بود ، رفع و جمع آوری شد.

او، هدف از اجرایی نمودن این عملیات را ساماندهی مسیر عبوری شهروندان، روان کردن مسیرهای عابر پیاده و احترام به حقوق شهروندی عنوان و تصریح کرد :نازیبایی منظر شهری، ایجاد مزاحمت و تضییع حقوق سایر شهروندان یکی از مهمترین پیامدهایی است که اشغال معابر عمومی به دنبال دارد ، بنابراین کسبه باید توجه کنند که استفاده از معابر عمومی ، حق شهروندان است و آنان باید بتوانند بدون مشکل از این معابر استفاده کنند.

 مزاحمت وانت بارها و دست فروشان و ایجاد آلودگی صوتی و بصری برای ساکنان، نارضایتی شهروندان را به دنبال دارد که بر همین اساس طرح جهادی رفع سد معبر ، فوری و قاطعانه با همکاری سایر نهادها به طور مستمر برای حفظ حقوق شهروندان اجرا  می شود .

 در راستای پیشگیری از سد معبر در شهریور ماه، بیش از ۲۰۰ مورد اخطاریه در منطقه۱۳ صادر شده است.