عملیات اجرایی ،نظام تحول امور فت و روب نظافت و مدیریت پسماند شهر تهران و همچنین بهره‌برداری از کارخانه ۳۳۰۰ تنی بازیافت و استحصال شن و ماسه از پسماند ساختمانی برگزار شد.

47399bd1-c632-4861-862d-8f97a61bae95

557465df-78fe-47ed-8bbc-b084284621b4

47031fda-c543-4623-a768-c417616be135

02c5fec3-1549-47bd-938c-7eb8b3c670ee

e742dd1b-f814-40c4-86b3-fbcdc93b371e

f2ef3ae3-50e6-4971-87dd-0cbcb4a21ff9

17fa9631-8178-4e9c-ab38-dd354dfea6dc

e2a7de80-3400-48c6-802d-021e1ae6d5f2

73a71473-ce09-476c-8c76-fa4b2f851d01

6a46033f-570f-45eb-8ccd-92c470a32950

11e11b67-832d-4598-9717-f99a46fed8e2

bed1b69d-f01b-4295-9c8c-e7f51971b1fa

06136eac-7f01-40b9-8018-2371373ddde9

3da9d640-6ce4-400e-bde9-4b49d136f396

61a0cd27-b0f9-4e01-b93d-b1c2d1625823

IMG_20240106_121328

8ddf88b4-b134-44d5-afbc-069ea6677c6a

3123c7f5-b823-477c-8296-e948aa8de306