به گزارش اکونا پرس،

ناحیه 1:لایروبی انهار خیابان نول لوشاتو پرتوی فرعی ها-پاکسازی برچسب و پوستر خیابان لبافی نژاد برادران مظفر-رنگ آمیزی مخازن خیابان برادران مظفر ، فلسطین-طعمه گذاری و مبارزه با جانواران موذی خیابان لبافی نژاد فلسطین-شستشوی مخازن خیابان لبافی نژاد ، ابوریحان ، فلسطین شستشوی المان شهری خیابان ابوریحان ، فلسطین
ناحیه 2:خیابان طبرستان و رضوانی لایروبی انهار روبسته ، روباز و زیر پلها -شستشو مخازن و زیر مخازن-شستشو المانهای شهری و کافوها-پاکسازی برچسب و پوستر - رفت و روب معابر و پاکسازی باغچه
ناحیه 3:لایروبی و آب اندازی انهار خیابان ارومیه و فرعی ها-پاکسازی برچسب و پوستر خیابان ارومیه و فرعی ها-رنگ آمیزی مخازن -طعمه گذاری و مبارزه با جانواران موذی خیابان ارومیه و فرعی ها-شستشو مخازن -شسستو المان شهری خیابان ارومیه و فرعی ها
ناحیه 4:رفت و روب و نظافت سطح محدوده-لایروبی انهار در خیابان ایروانی-شستشوی المانهای شهری-شستشوی ایستگاه اتوبوس خیابان ارومیه-پاکسازی پوستر و برچسب از جداره ها در خیابان ایروانی-نظافت باغچه -تعمیر و شستشوی مخازن