به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط‌عمومی شهرداری منطقه۱۲، وحید رضا انارکی محمدی شهردار منطقه گفت: به منظور حمایت از مرمت و احیای بناهای تاریخی و ارزشمند، در صورت نیاز به احداث الحاقات جدید مشروط به عدم آسیب رسانی هویتی، تاریخی، کالبدی، بصری، سازه ای و رعایت ایمنی بنای مذکور، پس از تایید وزارت میراث فرهنگی،  الحاقات جدید با رعایت حقوق مالکین مشاعی و همجوار تا حداکثر ۲۰ درصد مساحت اعیانی بنای تاریخی موجود و تا سقف ۲۰۰ متر مربع صرفا جهت تامین فضای پشتیبانی مرتبط(غیر تجاری) شامل سرویس بهداشتی، آشپزخانه،  تاسیسات، پارکینگ و نظایر آن مجاز و عوارض الحاقات جدید به صورت فضای پشتیبان مشمول بخشودگی بند ۳_۵  مصوبه ۴۰۲۰ است.