به گزارش اکونا پرس،

به نقل از  روابط عمومی شهرداری منطقه 3، در ابتدای جلسه نظارتی معاونت امور شهری و محیط زیست، سعید شمالی نژاد سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری ضمن اشاره به رتبه منطقه و معاونت امور شهری و محیط زیست در بین مناطق 22 گانه از حیث پیشرفت فیزیکی و ریالی گفت: با توجه به اینکه بیش از 5 ماه از سال 98 می گذرد، انتظار می رود حداقل پیشرفت فیزیکی که پروژه های عمرانی معاونت خدمات شهری و محیط زیست حدود 30 درصد باشد و متاسفانه این عدد محقق نشده است و باید این کاستی و عقب ماندگی جبران شود.

در ادامه این جلسه فخارمنش معاون امور شهری و محیط زیست شهرداری منطقه 3 ضمن اشاره به روند پیگیری قراردادهای حوزه کاری خود گفت: با توجه به تعداد 21 فقره قرارداد این معاونت پیگیری جهت ارسال مستندات مثبته و ارتقاء پیشرفت فیزیکی و ریالی منطقه در حال انجام است.

در بخش دیگری از این نشست سیده الهام میرلوحی رییس اداره پایش و ارزیابی عملکرد و جانشین معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری به صورت جداگانه کد پروژه های سرمایه ای معاونت امور شهری و محیط زیست را براساس ارقام و اعداد سامانه کنترل پروژه مطرح و مسئولین واحدهای مختلف نسبت به وضعیت قراردادها، مشکلات و موانع پیش رو گزارش کاملی ارائه کردند.

در پایان جلسه، جمع بندی کاملی توسط معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری درخصوص چالش ها و موانع ارائه و صورتجلسه ای براساس آن تنظیم شد و واحدهای ذی ربط موظف به پیگیری و انجام آنها در زمان مقرر شدند.