به گزارش اکونا پرس،

نشست اعضای کمیته درآمد منطقه ۶ در راستای وصول مطالبات، رفع مشکلات مودیان درآمدی، و تصمیم گیری در خصوص مدیریت منابع غیر نقد ،هم افزایی و ارائه راهکارهای مناسب افزایش درآمد با حضور علیرضا فیروزی معاون مالی و اقتصاد شهری،معدنیان معاون شهرسازی،رئیس درآمد منطقه،شهرداران نواحی و جمعی از مدیران برگزار شد