به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۶، در این نشست علیرضا فیروزی سرپرست معاونت  مالی و اقتصاد شهری منطقه شش گفت: تأمین منابع نقد و غیر نقد و تعهدات در نظر گرفته شده منطقه مورد توجه قرار دارد و برای آبادانی شهر به دنبال جذب درآمد پایدار شهری هستیم. او همچنین به مواردی همچون کمیسیون ماده صد، اسناد در جریان وصول، فروش املاک و مباحث شهرسازی اشاره کرد و گفت: درآمد شهرداری ها تاثیر عمده ای در ارائه خدمات به شهروندان دارد و فقدان درآمد کافی، اجرای طرح ها و برنامه های شهری را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در این نشست گزارشی از ارزیابی عملکرد نواحی و ادارات منطقه در حوزه درآمد، گردش کار اخطار و پیش آگهی منطقه ، عملکرد نواحی درعوارض پایدار از سامانه اخطار و پیش آگهی از ابتدای سال تاکنون، ارزیابی وصولی سامانه درآمد پایدار، ارزیابی وصولی سامانه اخطار نواحی ۶گانه، آنالیز جرائم ماده صد ، وصولی املاک دارای رای کمیسیون ماده صد حاصل از تغییر کاربری ، درآمد عوارض شهرسازی به تفکیک نواحی مورد نقد و بررسی قرار گرفت .

شایان ذکر است این جلسات بصورت مستمر و هفتگی برگزار و شرح وظایف تعریف شده و توسط مدیران منطقه در حوزه درآمد مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد