به گزارش اکونا پرس،

در این نشست ضمن ارائه گزارش کنترل پروژه های سال 98، سیاست ها و رویکردهای برنامه و بودجه سال 1399 اعلام شد و بر اهتمام مناطق جهت اجرای آیین نامه اجرایی مدیریت سبز تاکید شد.