به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 15، کریمی پور به آلودگی های زیست محیطی، نارضایتی های شهروندان و ایجاد ناامنی برای اهالی محدوده این اصناف مزاحم اشاره کرد و افزود: متاسفانه در گذشته این مشاغل پس از اعمال  بند20 اقدام به فک پلمپ می کردند و این بند قانونی بازدارندگی کافی را نداشت.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ما تمام تلاش خود را برای عدم بازگشایی مجدد این مشاغل انجام می دهیم، افزود:  در این راستا کارگروه ساماندهی مشاغل از ابتدای بهمن به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم در منطقه تشکیل و محور های استقرار آنان شناسایی شد تا در اسرع وقت نسبت به آنها اعمال قانون شود. 

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یادآور شد: تشکیل این کارگروه  نقش بسزایی در وحدت رویکرد بخش های ذیربط در مقابله و رفع آن دارد؛ چرا که همه ادارات ساماندهی، مدیریت پسماند، حقوقی، اجرای احکام، محیط زیست و شهرداران نواحی در آن شرکت می کنند تا تشریک مساعی صورت گیرد.

وی در ادامه افزود: این کارگروه متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها تشکیل شده است تا با بررسی جمیع موارد قانونی ازجمله بندهای بازدارنده شهرداری، بهداشت و سایر سازمان های مجری نسبت به ساماندهی آنها اقدام کنیم.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه خاطر نشان کرد: این کارگروه از ادامه فعالیت مشاغل و اصناف مزاحم شهری  بر حسب نوع آن مورد با اخذ ماده قانونی های بازدارنده چون 16، 18، 19 و 20 مدیریت پسماند، بند 20 ماده 55 ساماندهی و ماده 100 اداره اجرای احکام  جلوگیری می کند.

کریمی پور با اشاره به اینکه در فاز نخست این طرح 91 واحد ضایعاتی در ناحیه یک شناسایی شده که 23 مورد پلمپ و مابقی نیز در دست بررسی و  اقدام است، وی اظهار کرد:  طبق برنامه و زمانبندی انجام شده امیدواریم  تا پایان سال جاری  تمامی مشاغل و اصناف مزاحم شهری در نواحی هفتگانه منطقه جمع آوری شوند.