به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه یک، از چندین ماه پیش تاکنون فعالیت ساختمانی در  ملک مزبور بدلیل تخلفات عدیده و بنا به صدور اخطاریه های مختلف و اقدامات اجرایی ،  بطور کامل متوقف شده بود لیکن سازنده متخلف، شبانه با استقرار چندین کامیون حمل بتن  قصد بر بتن ریزی و اصرار به انجام تخلف ساختمانی و فعالیت اجرایی در کارگاه خود داشت .

گفتنی است عوامل شهرداری منطقه ضمن حضور بموقع و  تعطیلی کامل کارگاه ساختمانی ، ادوات فعال و بتن ریخته شده، جمع آوری و ورودی کارگاه نیز مسدود شد .

شهرداری منطقه یک از همکاری و پیگیری و تماس بموقع و مناسب شهروندان و ساکنین املاک مجاور در این خصوص تشکر و قدردانی کرد .