به گزارش اکونا پرس،

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۶، تورج فرهادی  در نخستین نشست با دبیران شورایاری محلات چهارده گانه در سال جدید  ،با اشاره به اولویت شهرداری تهران در توجه به قشر محروم و آسیب پذیر در ماه رمضانگفت : بخش عمده ای از این مسئله به شورایاری های محلات برمی گردد که در این رابطه تاکنون تعدادی از اقشار آسیب پذیر شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: توزیع این اقلام معیشتی با اولویت افرادی که شغل و معیشت خود را در اثر کرونا از دست داده اند اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به فضای شکل گرفته بواسطه پاندمیک کرونا در ابعاد اجتماعی و فرهنگی، به ضرورت برنامه ریزی راهبردی برای استفاده از فرصت ها و آموزه های این دوران در ، فضای پسا کرونا درراستای ارتقای اعتماد اجتماعی اشاره کرد