به گزارش اکونا پرس،

به همین منظور، سازمان مدیریت پسماند موضوع انتخاب پاکبان نمونه شهر تهران را در دستور کار خود قرار داد و پس از انتشار فراخوان، پذیرای دریافت تماس های شهروندان و شهرداری های مناطق 22گانه برای ثبت مشخصات پاکبان های منتخب بود.

برخورداری از حسن معاشرت و سعه صدر در ارتباط با شهروندان و همکاران، امانت داری و حفظ بیت المال و ... از جمله مهم ترین شاخص های مد نظر جهت انتخاب پاکبان نمونه بود. 

در نهایت از میان ۱۴ هزار پاکبان، 8 پاکبان با رای شهروندان تهرانی و 22 پاکبان با معرفی شهرداری مناطق 22گانه به عنوان پاکبان های نمونه برگزیده شدند.

پاکبانان نمونه طى یک دوره به عنوان همیاران کاپ آموزش دیده و یاری گر سازمان مدیریت پسماند در محلات و مناطق خواهند بود.