به گزارش اکونا پرس،

وی در ادامه با اشاره به اینکه مشارکت شهروندان در مدیریت زیست محیطی شهر در بهبود کیفیت محیط زیست شهر و محله بسیار  اثرگذار است تصریح کرد: بررسی تاثیر مشارکت شهروندان بر عملکرد زیست محیطی شهرداری از طریق سامانه ١٣٧ امکانپذیر است. 

بنابراین گزارش، مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهردارى تهران صبح امروز به همراه جمعى از مدیران این حوزه با حضور در مجموعه سامانه ١٣٧ و ١٨٨٨ از سایت پاسخگویی این دو مجموعه و سایت باز خورد سامانه ١٣٧ بازدید و از نزدیک در جریان روند کار این دو مجموعه قرار گرفت.