به گزارش اکونا پرس،

این زباله‌ها که شامل باقی‌مانده مواد‌غذایی می‌شوند با همکاری سازمان مدیریت پسماند و بخش خصوصی در قالب پروژه «هاضم بی‌‌هوازی»قرار است به برق تبدیل و وارد شبکه سراسری توزیع نیرو شوند. 

این اقدام که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته امری متداول است، با هدف کاهش دفن پسماند، جلوگیری از تخریب محیطزیست و تولید انرژی پاک از سوی شهرداری تهران انجام می‌شود.