به گزارش اکونا پرس،

به نقل از اداره روابط عمومیشهردار منطقه چهارده در ادامه بهمراه معاونین، مدیران و اعضای شورایاری مسیر باغ وثوق الدوله واقع در میدان نبرد را با پیمودن در رینگ دوچرخه سواری منطقه تا محل کار را رکاب زد.

حضور در پویش سه شنبه های بدون خودرو و لزوم استفاده از دوچرخه جهت بازدید های میدانی بهمراه مدیران ستادی و اعضای شورایاری با هدف تشویق شهروندان و ترویج فرهنگ پسندیده استفاده از دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل پاک در دستور کار مدیران منطقه ۱۴ قرار گرفته است.