به گزارش اکونا پرس،

بر این اساس پناهی  که مدت ۱۱ سال عنوان مدیر روابط عمومی در مناطق مختلف شهرداری تهران فعالیت کرده بود، سرپرست امور اداری منطقه شش شد.